Lifestyle, Spirituality, Yoga

What an auspicious day ๐Ÿ™๐Ÿผ First Day of the Saraswathi Jois U.S. Tour.

I was over-joyed with emotions and started crying as soon as Saraswathi walked through the door. Her essence is so captivating and her beauty shines from within โœจ I could barley get through the opening Mantra because the tears just kept falling down my face. I quickly wiped my tears with my hands and stood in samasthiti (straight line) waiting for the first vinyasa count. I still couldnโ€™t contain myself hearing her count in Sanskrit worked up even more emotions. I began to feel as if I had been a student of hers in a previous life and I was waiting for eons to re-unite with her. She announced that today was the anniversary of the day her father,

Sri K. Pattabhi Jois, passed over. I of course didnโ€™t hear this b/c I was too busy sobbing ๐Ÿ˜ญ To know that on this day she chose to be with us, following the lineage of her father, and teaching a yoga class absolutely warms my heart and soul โœจ๐Ÿ™๐Ÿผโœจ After a few sun salutations, I was in the zone and I felt like we were all of a sudden done and sitting in padmasana (lotus pose) chanting. Halfway through the mantras, my legs started to get numb. I undid them for a moment and then put them back in lotus real quick in hopes she didnโ€™t notice because she is very particular in how she wants us to end. Those last few chants really got my heart and emotions flowing again and I started to tear up.

In India, it is considered a great sign of respect to touch the feet of a guru. After class, we all got an opportunity to touch her feet in gratitude. It was an absolute honor to sit next to her and get a picture. I am ready to get to bed and see what tomorrow has to hold. ๐Ÿ˜ด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s